REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej nasionaza10zl.pl jest Łukasz Misala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUNA Łukasz Misala z siedzibą w Zabrzu (41-818), przy ul. Perseusza 26, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6482554070, REGON: 243120747, dalej zwany „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: email: info@nasionaza10zl.pl.

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych
przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

 

2. Ceny towarów

 

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowaniu zamówienia.

2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocję nie łączą się, chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym.

 

4. Prawo do odstąpienia od umowy

 

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci ww. prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: LUNA Łukasz Misala, ul. Perseusza 26, 41-818 Zabrze,

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący - np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

 

5. Płatności

 

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

b) płatność online za pośrednictwem serwisu tpay.com,

c) płatność za pobraniem,

d) płatność kartami płatniczymi VISA oraz MasterCard.

e) kryptowalutami

5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5.5. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku skorzystania przez Kupującego z metody płatności określonej w pkt 5.1. lit. d, w wyciągu potwierdzającym operację kartą płatniczą Sprzedawca będzie oznaczony jako Sklep HS.

 

6. Dostawa

 

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. Bieg terminu realizacji zmówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

6.4. Dostawa realizowana jest jedynie do krajów, w których sprzedaż zamówionego towaru jest dozwolona.

6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.Na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym, o ile oferta kuriera, z których usług Sprzedawca korzysta to przewiduje, Sprzedawca może za dodatkową opłatą zobowiązać się do dostarczenia zamówienia w inny dzień.

6.6. Sprzedawca umożliwia dostawę zamówionego towaru w jeden z następujących sposobów:

- przesyłka priorytetowa za pośrednictwem poczty,

- przesyłka kurierska,

- paczkomat InPost.

6.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

 

7. Reklamacje

 

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy: LUNA, Perseusza 26, 41-818 Zabrze, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.4. Sposób przez odesłania reklamowanego towaru do Kupującego określa Sprzedawca.

7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

8.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

8.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

8.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w sklepie internetowym.

8.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: info@nasionaza10zl.pl.

8.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami
RODO dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych


9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane identyfikacyjne i kontaktowe
określa punkt 1.1 Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami w celu realizacji umowy sprzedaży.
9.2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży lub zawarcia umowy na subskrypcje
newslettera wymaga się, aby Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów
określonych powyżej. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Kupującego lub Subskrybenta newslettera w przedmiotowych celach.
9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia
umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
Kupujący lub Subskrybent newslettera.
9.4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora stanowi:
a) konieczność realizacji umów zawartych przez Administratora, jak również podjęcie działań przed
zawarciem powołanych umów na żądanie Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym
wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
9.5. Podane przez Kupującego dane osobowe są przetwarzane jedynie dla celów opisanych w ust. 1.,
chyba że Kupujący wyraźnie wyraził także dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
innych celach np. celach handlowych, reklamowych lub marketingowych.
9.6. Administrator oświadcza, że dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od
wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, podmiotowi zewnętrznemu realizującym usługę
dostawy zamówienia lub usługę płatności, a także podmiotowi, na którego serwerze utrzymany jest sklep
internetowy. Dane osobowe kupującego mogą zostać również udostępnione podmiotowi świadczącemu na
rzecz Administratora usługi księgowe.
9.7. Dane osobowe przechowywane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku
prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja
newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania
się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i
przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów
przetwarzane będą do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu.
9.8. Kupującemu lub Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora
danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.
Kupującemu lub Subskrybentowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

10.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@nasionaza10zl.pl.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

10.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

10.5. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu kupujący oświadcza, że ma świadomość, iż uprawa konopi jest jest zabroniona pod groźbą odpowiedzialności karnej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. W przypadku zamiaru uprawy w innym kraju Kupujący powinien upewnić się, czy taka uprawa jest prawnie dozwolona.

10.6. Sprzedawca oświadcza, że dokonuje sprzedaży nasion jedynie dla celów kolekcjonerskich. Sprzedawca może, przy czym nie jest zobowiązany, udzielić informacji odnośnie kiełkowania, uprawy, przetwarzania, palenia lub możliwości innego wykorzystania nasion, aniżeli do celów kolekcjonerskich, jedynie Kupującemu zamieszkującemu w kraju, gdzie uprawa konopi jest dozwolona. Uprawa konopi i kiełkowanie nasion konopi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez zezwolenia właściwego organu, są zabronione. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę jakiejkolwiek informacji bądź podejrzeń, że Kupujący zamierza nabyć nasiona do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami bądź informacji że Kupujący dotychczas kiełkował lub uprawiał konopie, Sprzedawca może odmówić sprzedaży nasion konopi.

10.7. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

10.9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.10. Regulamin obowiązuje od dnia 23.10.2019 r.

 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka objaśnia sposób wykorzystania plików cookies przez operatora serwisu nasionaza10zl.pl. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz do celów statystycznych.

 

CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES

Tzw. ciasteczka są to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu. Ciasteczka są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

 

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji wielu funkcji. Przede wszystkim wykorzystywane są do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika.

 

JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY

Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego.

 

Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies:

1) sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia;

2) stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.

 

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

 

REZYGNACJA Z OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może jednakże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie. W celu zarządzania plikami cookies prosimy o zapoznanie się z instrukcją lub plikiem pomocy przeglądarki internetowej. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.